Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opublikowano: niedziela, 05 lipiec 2015 21:11
Jacek Maliszewski
Projekty w roku szkolnym 2014/2015


„ Owoce i warzywa w szkole”
„Szklanka mleka”

 

Program skierowany do uczniów klas I -III.
Cel programu:  długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Projekty w roku szkolnym 2013/2014

"Aktywna indywidualizacja nauczania i wychowania w Sokołowie Podlaskim"

 

Projekt realizowany przez Miasto Sokołów Podlaski, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Cel projektu to "wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
W ramach tego projektu prowadzone są następujące zajęcia:
- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 6 grup;
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 5 grup;
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 8 grup;
- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 2 grupy;
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 8 grup;
- Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia integracji sensorycznej - 8 grup;
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - koło matematyczne - 2 grupy;
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - koło przyrodnicze - 1 grupa;
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczne - 1 grupa;
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - plastyczne - 1 grupa;
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - teatralne - 2 grupy.


„ Owoce w szkole”
„Szklanka mleka”


Program skierowany do uczniów klas I -III.
Cel programu:  długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
Projekty w roku szkolnym 2012/13


Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego   Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

Cel główny tego projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej  szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Celami szczegółowymi są:

 • Kształtowanie umiejętności uczenia się
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego
 • zdobywanie umiejętności przyrodniczo – matematycznych
 • kształtowanie posługiwania się językiem angielskim
 • wdrażanie do odpowiedzialnego  korzystania z technologii informatycznej
 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
 • realizowanie  idei  wychowania poprzez sport


Projekt skierowany jest do grupy 23 uczniów z klas czwartych.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w bloku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godz. miesięcznie. Są to :

 • zajęcia  z zakresu  ICT ( technologie informacyjne i komunikacyjne)- 4 godz.
 • zajęcia  z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych- 3 godz.
 • zajęcia z języka angielskiego – 4 godz.
 • zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – 3 godz.
 • zajęcia sportowo – wychowawcze – 6 godz.


W ramach projektu zakupione zostały pomoce, które są wykorzystywane podczas realizacji zajęć.

Zespół realizujący zajęcia w ramach projektu:

 • p. Mirosława Gierzyńska – Guzek – zajęcia ICT
 • p. Grażyna Skonieczna, p. Urszula Kaczyńska – zajęcia przyrodniczo- matematyczne
 • p. Olga Łukasiewicz – zajęcia z j. angielskiego
 • p. Zdzisława Florczuk – zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • p. Katarzyna Szybka – zajęcia sportowo – wychowawczej


Szkolny koordynator projektu p. Hanna Grochowska
„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1- 3”


Projekt  realizowany przez Miasto Sokołów Podlaski   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

Cel  projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu  dydaktyczno- wychowawczego.

W ramach tego projektu prowadzone są następujące zajęcia :

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 6 grup
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 5 grup
 • zajęcia logopedyczne- 8 grup
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej- 9 grup
 • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej – 3 grupy
 • zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno- pedagogicznego- 1 grupa
 • zajęcia rozwijające: muzyczne -1 grupa ; plastyczne- 1 grupa
 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne- koło matematyczne- 2 grupy


Zespół realizujący zadania w ramach projektu:

 • p. Hanna Grochowska – zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia muzyczne
 • p. Małgorzata Nowak – zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • p. Terasa Zawadzka – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • p. Iwona Ciałkiewicz -  zajęcia logopedyczne
 • p. Anna
 • p. Katarzyna Szybka – zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • p. Mirosława Paprocka – zajęcia gimnastyki korekcyjnej; zajęcia plastyczne
 • p. Elżbieta Wilk – zajęcia z zakresu integracji sensorycznej
 • p. Zdzisława  Florczuk – zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • p.  Grażyna Kaczmarczyk – koło matematyczne


Nad realizacją projektu czuwa dyrektor szkoły – p. Grażyna Skonieczna
„ Cyfrowa Szkoła”
program rządowy , w ramach komponentu e- nauczyciel


„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego  w przedszkolach i szkołach”-

projekt wspierający program rządowy, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej w, którym bierze  udział nasza szkoła.


Cele  programu:

 • zaopatrzenie szkól w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • poprawa procesu nauczania i uczenia się poprzez wprowadzenie  technologii informacyjno – komunikacyjnych


Cele projektu:

 • przygotowanie nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania swoich przedmiotów i uczenia się uczniów poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami , w tym w sieciach współpracy, oraz samokształcenie.


Projekt ten ma dopomóc szkołom realizującym program „ Cyfrowa Szkoła” optymalnie wykorzystać sprzęt jako narzędzie wspierające nowoczesne i efektywne nauczanie.

W ramach tego programu szkoła otrzymała:

 • laptopy,
 • tablice interaktywne,
 • projektory,
 • ekrany„ Owoce w szkole”
„Szklanka mleka”


Program skierowany do uczniów klas I -III.
Cel programu:  długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.